EN | DE | CZ
 
NÁKUPNÍ TAŠKA

NÁKUPNÍ TAŠKA


Počet položek: ks

Cena celkem: Kč

VELKOODBĚRATELÉ


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU


Představenstvo společnosti H&D, a.s.
se sídlem v Prostějově, Olomoucká 37, IČ 60748451,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddílu B., vložce 1580

svolává


ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,


která se bude konat dne 21. 9. 2015 v 10 hodin
v Prostějově, Olomoucká 37, v zasedací místnosti předsedy představenstva.


Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

3. Projednání návrhu Stanov společnosti a jeho schválení

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014.

5. Projednání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

6. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na na rozdělení zisku za rok 2014 a stanovisko k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014.

7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014..

8. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

9. Závěr.


Prezence akcionářů

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 9,45 hod.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti H&D , a.s.. uvedení k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. k 14. 9.2015, jako majitelé akcií na jméno emitenta v seznamu akcionářů.
Akcionáři - fyzické osoby - se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti.
Zmocněnci akcionářů se kromě výše uvedených dokladů musejí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka za rok 2014 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sekretariátě předsedy představenstva v Prostějově, Olomoucká 37, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin, počínaje dnem 20.8. 2015 .


Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :

Bod 2
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti, předseda valné hromady Ing.Petr Pospíšil, zapisovatel Hana Daněčková, ověřovatelé zápisu Ing. Monika Havlová, Pavla Brablecová.
Zdůvodnění - povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.

Bod 3
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje návrh stanov společnosti
Zdůvodnění – valná hromada projedná návrh představenstva společnosti na nové znění stanov společnosti

Bod 4
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014.
Zdůvodnění - tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí být schválena valnou hromadou.

Bod 6
Návrh usnesení - valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou v roce 2014.
Zdůvodnění - povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu zpráv nejvyššího orgánu společnosti vyplývá z platných právních předpisů.

Bod 7
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
Zdůvodnění - povinnost schválit účetní závěrku a způsob rozdělení zisku vyplývá z platných právních předpisů

Bod 8
Návrh usnesení - valná hromada zvolila Ing. Ivo Havla, Ing. Moniku Havlovou a Ing. Ludmilu Sedlákovou členy představenstva společnosti. Valná hromada zvolila Ing. Ludmilu Krejčiříkovou a Jaroslavu Petříkovou členy dozorčí rady společnosti.Valná hromada vzala na vědomí ukončení členství Jitky Obšelové v dozorčí radě společnosti.
Zdůvodněnívolbu orgánů valné hromady ukládají stanovy společnosti.



V Prostějově, 10. 8. 2015

H&D, a.s.
představenstvo společnosti